Samuel R Boylan Jr, 2009 card in ?

wou hinteuyau nuv muelid shummech weshuenihte chuddesh ‘eushir

Conlang text: wou hinteuyau nuv muelid shummech weshuenihte chuddesh ‘eushir

Leave a Reply